8480. - Τυπικόν Έκκλησιαστικόν κατά την τάξιν της τοΰ Χρίστου Μεγά- λης Εκκλησίας. Έκ μακράς πείρας, και πολλών σημειώσεων τών κατά καιρούς χρημα- τισάντων Πρωτοψαλτών συλλεγέν ήδη τό δεύτερον πολλαΐς προσθήκαις και επιδιορθώ- σεσι της α' εκδόσεως εκδίδεται παρά τοΰ αύτοΰ Κωνσταντίνοο Πρωτοψάλτου της Με- γάλης Εκκλησίας. 'Αδεία τοΰ Προέδρου τής 'Ιεράς Συνόδου τής 'Ελλάδος Εκδίδεται τό τέταρτον άπαραλλάκτως ύπό Κ. 'Αντωνιάδου. Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. 'Αντωνιάδου, 'Απέναντι τής Ρόμβης, αριθ. 217. 1860 Είς 8ον, σ. 279. Πρβλ. αριθ. 3065, 3723, 5598 και 6576. ΜΞΗ 2471, ΒΑΝ 2736. *

Τυπικόν Εκκλησιαστικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τυπικόν Εκκλησιαστικόν