8479. — Τραγωδίαι Ίωάννου Ζαμπέλιου Λευκαδίου "Εκδοσις Σεργίου Χ. Ραφτάνη Ήπειρώτου.— Ζεϋ, Ζεϋ, θεωρός------εχίδνης. ΑΙσχ. Χοηφ. 243 και άκολ. — Τόμος Πρώτος. Έν Ζακ\ίνθω Τυπογραφεΐον δ Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Διευθυνόμενον ύπό Ν. Ι. Ταρουσσοποΰλο\ι. 1860. Είς 8ον. σ. ρ' -f- 436. Τω αΰτφ ετει: Τόμος Δεύτερος, σ. 508. Έν σ. 473 - 88 : Διατριβή περί τοϋ ιαμβικού τών τραγωδιών μου στίχου. — Έν δέ σ. 489-506: Διατριβή περί τής νεοελληνικής γλώσσης. — ΕΒΕ. Ν. Φ. 1168'1'. *
Ίωάννου Ζαμπέλιου Λευκαδίου

Τραγωδίαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τραγωδίαι