8476. - Τό ύποτιθέμενον φάντασμα μυθιστόρημα πρωχόχυπον υπό Νικο- λάου Β. Βωτυρά Λοχίου χοΰ Πεζικοΰ. Έν'Αθήναις χΰποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως. 1860. Ε!ς δον, σ. 72.^ΑΑ 283^, ΒΠΘ 5740, ΔΒΠ 22556, ΑΠ-. *
Νικο-λάου Β. Βωτυρά

Τό υποτιθέμενον φάντασμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τό υποτιθέμενον φάντασμα