8475. — Τό σχυγερόν χόλμημα, δπερ έπέπρωχο νά ΐδη ή Παχρις ημών----- [έν τέλει:] Κεφαλληνία Τυπογραφεΐον «ή Κεφαλληνία». Eic δον, σ. 16. Περί τοΰ διαζυγίου τοΰ Βαπτιστοΰ Άννίνου. Πρβλ. αριθ. 8128, 8159 και 8212. *

Το στυγερόν τόλμημα,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το στυγερόν τόλμημα,