8474. — Τό Σοΰλι, ήχοι χά ήρωϊκά θαύματα χών Σουλιωχών καΐ Σουλιωχίδων ¦υπό Π. Α. Σ[αλαπάντα]. Άθήνησι τΰποις Γ. Καρυοφΰλλη όδω Νικία αριθ. 74 1860. Εις δον, α γ'Η-7 + ιδ' + 304. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 4671, ΓΕΝ. Ind. 124. *
Π. Α. Σ[αλαπάντα].

Το Σούλι,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το Σούλι,