8472.- Τό νέον έτος 1860. [κάτω:] Ό διανομεύς χοΰ Φιλελευν>έρου. Μφ. 0.23 Χ 0.31. Στίχοι. ΓΕΝ— -*

Στίχοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι.