8470. - Τό Καθήκον υπό Ίουλίου Σίμωνος Μεχαφρασθέν εκ χοΰ Γαλλι- κού υπό II. Γ. ϊκοόφοο. Έν 'Αθήναις, Έκ χοΰ χυπογραφείου Χ. Νικολαΐδου Φιλα- δελφέως (Παρά χη Πΰλη χής 'Αγοράς, αριθ. 420). 1860. Εις δον, α ιθ' + 55ϋ + 4 ά. ά. ΕΒΕ. ΦΑΣ. 2107 KQ. *
Ίουλίου Σίμωνος

Το Καθήκον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το Καθήκον