8468. - Τις ό προορισμός τοΰ ανθρωπίνου βίου. Εκδίδεται Δαπάνη τοΰ κ. Γεωργίου Μανχζαβίνου Και πωλείται Προς όφελος τοΰ άνεγερθησομένου Λεπροκο- μείου. Έν 'Αθήναις, τιίποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πΰλη της 'Αγο- ράς αριθ. 420.) 1860. Εις 8ον, σ. 23 + 2 ά. ά. Τόν πρόλογον υπογράφει ό Γ. Ύερτζέττ,ς. ΕΒΕ. Β. Ε. Ι. 1196 χ. *

Τις ό προορισμός του ανθρωπίνου βίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τις ό προορισμός του ανθρωπίνου βίου.