8467. — Της Αύτοϋ Μεγαλειότητος τοΰ Βασιλέως της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α' Ποιήματα περί Ελλάδος. Μεταφρασθέντα Ύπό 'Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή. Έν Ναυπλίω 1833. Και το δεύτερον εκδοθέν δαπάνη Ν. Π. Έν Βραΐλα Έκ της Εθνικής Τυπογραφίας. 1860.
Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή.

Ποιήματα περί Ελλάδος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ποιήματα περί Ελλάδος.