8466. - Τη εντίμω Εταιρία της εν Λευκάδι Εμπορικής Αέσχης Προσφέρει ώς δείγμα σεβασμοΰ και αγάπης "Ολίγα έπη εξ εθνισμοϋ [γράφε: έθνικοϋ] αισθήμα- τος ύπαγορευθέντα Ό Συμπολίτης "Αγγελος Καλκάνης. Τη 25 Μαρτίου 1860. [έν τέλει:] Τυπογραφεΐον «ή Κεφαλληνία». Εις 8ον, σ. 14. Στίχοι ύπό τον τίτλον : Ή Ελλάς προς την έξευγενισμένην Εύρώπην.—"Αρχ. : Ποίος μ' έδωσε βοήθεια | Στά τόσα βάσανα μου ; ΔΑΚ—. -*
Αγγελος Καλκάνης.

Ή Ελλάς προς την εξευγενισμένην Ευρώπην

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Ελλάς προς την εξευγενισμένην Ευρώπην