8464. - Τά πολιτικά και θρησκευτικά μυστήρια, ύπό Π. Καλεβρά. — Λίδου σοφό) άφορμήν και σοφότερος εση. Παροιμ. Σολ.— Έν Άίΐηναις, 1860. Εις 8ον μικρόν, σ. 52. 'Εκ τοϋ τυπογραφείου «Ή Καρτερία>. ΦΣΠ:—. *
Π. Καλεβρά

Τα πολιτικά και θρησκευτικά μυστήρια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα πολιτικά και θρησκευτικά μυστήρια