8463. — Τά περί της πολύκροτου εκλογής των Σπετσών κατά την ς' βουλευ- τικήν περίοδον. Έν 'Αθήναις, τυπογραφεΐον Λ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1860. Εις 8ον, σ. 48. Πιθανώτατα εξεδόθη ύπό τοΰ βουλευτού Σπετσών Άναργύρου 'Ανδρέου Χ. Άναργύρου. ΓΕΝ. Κ. G. 570. IEEE 244, IB 6, 78. *
Άναργύρου 'Ανδρέου Χ.Άναργύρου

Τα περί της πολύκροτου εκλογής των Σπετσών κατά την ς' βουλευτικήν περίοδον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα περί της πολύκροτου εκλογής των Σπετσών κατά την ς' βουλευτικήν περίοδον