8462. — Τά περί της εκλογής και χειροτονίας αρχιεπισκόπου Σινά επίσημα έγγραφα. Έν Ίεροσολΰμοις, εκ τοϋ τυπογραφείου τοΰ Π. Τάφου. ΑΩΞ'. Εις 8ον, σ. 88. ΓΕΝ. Theol. 2607, ΛΟΒ. Κ 31/11, ΒΚΧ 7837. 3. *

Τα περί της εκλογής και χειροτονίας αρχιεπισκόπου Σινά επίσημα έγγραφα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα περί της εκλογής και χειροτονίας αρχιεπισκόπου Σινά επίσημα έγγραφα.