8461. - Τά παράπονα τοϋ λαοΰ. [έν τέλει:] Έν Ζακΰνθω τη 8 Νοεμ- βρίου 1860 ε. π. Εις πολίτης. Τυπογραφεΐον δ Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Εις 8ον, σ. 8. ΛΖ—. -*

Τα παράπονα του λαού.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα παράπονα του λαού.