8460.- Τά μυστήρια της γαλλικής μαγειρικής. Ύπό Α. Γογυέ 'Αρχαίου άρχιμαγείρου των μαγειρείων τοϋ κόμητος Λαυκαΰλα, τοϋ λόρδου Μελβίλλου, κτλ. Με- ταγλώττισαν ύπό -W--Η-—Έργον δ' ουδέν όνειδος άεργίη δε τ' όνειδος. — 'Αθήναι. Έκ τοΰ τυπογραφείου Χρήστου Δούκα. 'Οδός Ευαγγελιστρίας ('Αριθ. 43.) 1860. Εις 8ον, σ. ιο'+ 404. ΜΒΑ 1897, ΓΜ-, ΔΒΛ. Θ. 110. *
Α. Γογυέ

Τα μυστήρια της γαλλικής μαγειρικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα μυστήρια της γαλλικής μαγειρικής