8458. - Ταμεϊον 'Ορθοδοξίας Περιέχον συνοπτικώς και διαλαμβάνων περί Θεού, περί Πίστεως, περί έξηγήσεως και χρήσεως τών επτά Μυστηρίων, δέκα Εντο- λών και τών αναγκαιοτέρων τής 'Ιεράς εκκλησίας εθίμων, Μετά τινοιν συν αύτοϊς χρειω- δεστέρων, προς ασφαλή δδηγίαν και εϊδησιν έκαστου φιλευσεβοϋς άναγνώστου. Πονη- θέν μεν είς άπλήν φράσιν συντεθέν κατ' ερωταποκρισιν υπό τοΰ ΙΙανιεροτατου και έλλογιμωτάτου Επισκόπου Καμπανίας Κυρίου Κυρίου Θεοφίλου τοΰ εξ 'Ιωαννίνων Νΰν δε τύποις εκδίδεται δαπάνη τοΰ Ι. Άθανασιάδοί' Τυπογράφου, μετά τίνων διορ- θώσεων. Έν Τριπόλει Τύποις «Ό Πάν» Ι. Άθανασιάδου. 1860. Είς 8ον, σ. ε' + δ' + 255. ΕΒΕ. Θ. 13δ23, ΛΒΕ 79.
Θεοφίλου τοΰ εξ 'Ιωαννίνων

Ταμείον Ορθοδοξίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ταμείον Ορθοδοξίας