8457. Τά κατά το έπέτειον υπέρ τών ευεργετών τοϋ Πανεπιστημίου μνημό- συνον, και 6 έν αύτώ υπό τοϋ καθηγητού τής Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου εκφωνηθείς λόγος τή Λ' 'Ιανουαρίου εορτή τών τριών 'Ιεραρχών, 1860, Έν 'Αθή- ναις, 'Εκ τοϋ τυπογραφείου Νικολάου Άγγελίδου. (Έν όδφ Ντέκα αριθ. 199.) Εις δον, σ. 11. ΓΕΝ. Per. 175. *
Κωνσταντίνου Κοντογόνου

λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. λόγος