8456- — Τά κατά την δίκην Τών επί συνωμοσία και ενεργεία προς άπόδρα- σιν τών εν Μενδρεσε φυλακισμένων κατηγορηθέντων στρατιωτικών γενομένην έν τω Στρατοδικείω 'Αθηνών την ΚΖ'-ΚΘ' Νοεμβρίου. Στενογ[ρ]αφηθέντα κατά το σύστημα τοΰ Γαβελσβέργερ.— «Currant verba licet,-----dextra peregit opus.-> (Martialis lib. IV. Epigr. CCII.) — Άθήνησι τύποις τοϋ Μέλλοντος Δ. Καρακατσάνη. Όδός Αγίου Μάρκου 'Αριθ. 188. 1860. Είς 8ον, σ. δ'+ 314 +φ. 1 ά. ά. ΓΕΝ. Κ. G. 591, ΔΑ Κ-, ΒΚΧ 6743. *

Τα κατά την δίκην Των επί συνωμοσία και ενεργεία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα κατά την δίκην Των επί συνωμοσία και ενεργεία