8454. - Τά απόκρυφα της ώραιότητος τοϋ σώματος και καλλονής τοϋ προ- σώπου ήτοι πλήρης πραγματεία περί της υγείας, φυσιογνωμίας, καθαριότητος, καλλω- πισμού, μακροβιότητος τοϋ ανθρώπου και Διδασκαλία τοϋ διατηρεϊν έκαστος την ήλι- κίαν του νεαράν, το σώμα του εΰρωστον, την κόμην του αβλαβή, τους οφθαλμούς του καθαρούς, την φωνήν του εντονον τους οδόντας του στερεούς και λευκούς, τάς χείρας, τους πόδας και λοιπά μέλη εις υγειά και εντελή κατάστασιν έξάλειψιν των ρυ- τίδων και της ευλογίας εκ τοϋ προσώπου, των έφηλίδων ή φακών, τών μελανών κη- λίδων κτλ. "Ετι δε οδηγός περί φαγητών, λουτρών, αναπαύσεως, εργασίας, ΰπνου, πε- ριπάτου, διασκεδάσεων κλπ. θεραπευτικών και επωφελών μέσων. "Απαντα εκτεθέντα προς όφελος πάσης ηλικίας ανθρώπων. Εκδίδονται το δεύτερον υπό Ε. II. Χριστο- δοόλοο. Έν Πάτραις Τύποις Α. Σ. 'Αγαπητού Διευθ. υπό Ε. Π. Χριστοδούλου. 1860. Ε!ς δον μικρόν, σ. 168. Πρβλ. αριθ. 7738. ΛΕΥ-, IB 29,615. *

Τα απόκρυφα της ωραιότητος του σώματος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα απόκρυφα της ωραιότητος του σώματος