8453. — Τά ανώμαλα ρήματα τοϋ πεζοϋ λόγου τών 'Αττικών συνοπτικώς εκ- τεθέντα υπό Ίγνατίο» Εχεπφέροο, έκ τοϋ γερμανικού ίιπό Α. Ι. Άντωνιάδοο, εκδί- δονται δαπάνη Κ. Άντωνιάδου. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Κ. Άντωνιά- δου 1860.

Τα ανώμαλα ρήματα του πεζού λόγου των Αττικών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα ανώμαλα ρήματα του πεζού λόγου των Αττικών