8452. — Τά άθλα της πλειοψηφίας έν τώ κεντρικώ Συμβουλίω Κεφαλληνίας ή ή κατά τοϋ ιερέως Μαρίνου Βαρλά έπίθεσις αυτής, [έν τέλει:] Κεφαλληνία 20 'Ιου- νίου 1860 Ε.Α. Π. Τ. Λασκαράτος. Μ. Ίερ. Βαρλάς. Τυπογραφεΐον «Ή Κεφαλληνία». Είς 8ον, σ. 16. ΙΜΚ-, ΑΕΚ-.
Π. Τ. Λασκαράτος. Μ. Ίερ. Βαρλάς.

Τα άθλα της πλειοψηφίας έν τω κεντρικώ Συμβουλίω Κεφαλληνίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα άθλα της πλειοψηφίας έν τω κεντρικώ Συμβουλίω Κεφαλληνίας