8450. Σύντομος Πραγματεία περί αύταπαρνήσεως.— Έάν τις θέλη------άς με ακόλουθη. Ματθ. ιστ'. 24.—Σμύρνη. Έκ τοϋ τυπογραφείου Μέλητος. 1860. Είς 8ον μικρόν, σ. 79. ΑΧ\—. *

Σύντομος Πραγματεία περί αυταπαρνήσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος Πραγματεία περί αυταπαρνήσεως