8449. - Σύντομος ιστορική έρευνα περί όρκωτικοΰ συστήματος. Έναί- σιμος διατριβή Άγγέλου Στ. Βλάχου, Διδάκτορος τά Νομικά. Έν 'Αθήναις, τύποις Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1860 Είς 8ον, σ. 16. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 272 Χ, ΓΕΝ. Per. 165. #-
Άγγέλου Στ. Βλάχου,

Σύντομος ιστορική έρευνα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος ιστορική έρευνα