8447. - Σύνοψις τής πολιτικής Γεωγραφίας προς χρήσιν τών πρωτόπειρων παίδων, ύπό Γεωργίου 'Αρχοντοπούλου.—Ό Θεός ό ποιήσας-----ανθρώπων. Πράξ. Άποστ. ιζ' 23-26—. Έν Σμύρνη, εκ της τυπογραφίας II. Μαρκοπούλου. 1860. Εις 12ον, σ. 46. ΑΙΒ 87. ¦Χ-
Γεωργίου 'Αρχοντοπούλου

Σύνοψις της πολιτικής Γεωγραφίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις της πολιτικής Γεωγραφίας