8445· - Σύνσψις της Ιεράς Κατηχήσεως πρώτον μέν εκδοθείσα υπό Α. Koparj. Νΰν δε προς χρήσιν της Ελληνικής Νεολαίας Μετατυπωθεΐσα ύπό Κ. Άντω- νιάδου. Άθήνησι, Τΰποις Κ. Άντωνιάδου. 'Απέναντι της Ρόμβης. αριθ. 117. 1860. Εις 8ον μικρόν, σ. 64. ΓΕΝ. CO. 19. *

Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως