8444.- Σύνοψις τής 'Ιεράς 'Ιστορίας, εκ τών βιβλίων τής Παλαιάς και Νέας Διαθήκης συναρμολογηθεϊσα υπό Γ. Γενναδίου. Κατ' έγκρισιν τής 'Ιεράς Συνόδου. Έκδοσις εικοστή τετάρτη. Έν Κωνσταντινουπόλει, Τΰποις Α. Κορομηλά και Π. Πα- σπαλλή. (Κατά την όδόν Βοϊβόδα 'Αριθ. 51.) 1860.
Γ. Γενναδίου

Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας