8443. — Σύνοψις Μυθολογίας. Περιέχουσα τους κυριωτέρους θεούς τών αρ- χαίων Ελλήνων και άλλων εθνών, έτι δε και τών επισημότερων ηρώων, την ϊστορίαν, και σΰντομον τής λατρείας αυτών περιγραφήν. "Εκδοσις πέμπτη, επί το βέλτιον και μεθοδικώτερον μετασκευασθεΐσα. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου 'Αθηνάς. 'Οδός Λυκαβητοΰ. 1860. Εις Ηίον, σ. 226. Πρβλ. άριθ 4862 καΐ 5852. ΛΕΥ—. *

Σύνοψις Μυθολογίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις Μυθολογίας.