8442. - Σύνσψις ιστορική και γεωγραφική τοΰ Μεγάλου Δουκάτου τοΰ Όλ- δεμβοΰργου, υπό Λουδοβίκου Φερδινάνδου Ρουσσών, Συγγραφέως πολιτικής Μελέτης περί τής "Αρκτου, επιρροής τής Γαλλίας άπό τής εις τον θρόνον αναβάσεως Ναπολέ- οντος τρίτου, και πολλών περί Ελλάδος και "Ανατολής έργων, κτλ. Μετάφρασις Κ. Σ. Σαριδάχη. Έν Έρμουπόλει, εκ τής τυπογραφίας Ν. Βαρβαρέσου. 1860. Εις 8ον, σ. ε' + 7 - 16. IB 45, 881. *
Λουδοβίκου Φερδινάνδου Ρουσσών

Σύνοψις ιστορική και γεωγραφική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις ιστορική και γεωγραφική