8440. — Συνέχεια τών αναγκαιοτέρων εγκυκλίων επιστολών, διατάξεων και οδη- γιών, της 'Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Άπό τοΰ έτους 1854 μέχρι τοΰ 1860. Τη άποφάσει αυτής εκδοθεΐσαι. Προς ευχερή τοΐς Έπισκόποις και τω Κλήρο) χρήσιν και εις ακριβή γνώσιν και τήρησιν τών ιδίων αυτών καθηκόντων. Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Ν. Άγγελίδου. ('Οδός Ντέκα 'Αριθ. 122.) 1860. Εις Sov, σ. ιδ'+ 211. Πρβλ. αριθ. 6157. ΓΕΝ. Theol. 2641. *

Συνέχεια των αναγκαιοτέρων εγκυκλίων επιστολών,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συνέχεια των αναγκαιοτέρων εγκυκλίων επιστολών,