8438. - Συλλογή τών ποινικών αποφάσεων τοΰ 'Αρείου Πάγου τοΰ έτους 1859. Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Έν 'Αθήναις εκ τοΰ βασιλικού τυπογραφείου. 1860. Εις 8ον, σ. 310. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2602. *

Συλλογή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή