8437. - Συλλογή τών κατά τους εσπερινούς τών τε δεσποτικών και θεομητορικών εορτών καί τίνων κατά τήν τοϋ οδηγού σημείωσιν έορταζομένων αγίων άναγινωσκο- μένων αναγνωσμάτων, προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων ύπό Δ. Ι. Άθήνησιν 1860. Εις 8ον, α. 56. Κουιιανοΰδης 3, 11.
Δ. Ι.

Συλλογή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή