8434. - Συλλογή βίων τών έν τοΐς ελληνικοΐς σχολείοις και τοις γυμνασί- οις συνήθως ερμηνευομένων Ελλήνων πεζογράφων. Έκδοσις νέα. Έπηυξημένη. 'Υπό Α. Πανταζή. ΆθήνΙΗΣ, Τΰποις Ίω. 'Αγγελοπούλου. ('Οδός 'Αθηνάς αριθ. 374). 1860. Εις δον, φ. 2 ά. ά. + σ. 78 + φ. 1 ά. ά. ΕΒΕ. Ε. Φ. 202. ¦*
Α. Πανταζή

Συλλογή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή