8433. - Συλλογή απάντων τών νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, οδηγιών και ειδοποιήσεων τών Υπουργείων συνθηκών τής 'Ελλάδος μετά τών άλλων εθνών, Μετατυπωθέντων άπαραλλάκτως εκ τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 'Υπό Β. Κ. Νικολοποόλοο και Α. Γ. Κακοολίδι?. Τόμος δεύτερος. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπο- γραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως 1860. Εις 4ον, φ. 1 α. ά. + σ. 1004. Πρβλ. αριθ. 8032. Ό τόμος τρίτος τφ 1862. *

Συλλογή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή