8432. - Συλλογή απάντων των νόμων, διαταγμάτων, διατάξεων, κανονι- σμών κλ. τών άφορώντων την άστυκήν εν γένει ύγειονομίαν, τήν ΐατρικήν, την φαρ- μακευτικήν και τα συγγενή τούτων επαγγέλματα εν Ελλάδι, αδεία τοϋ 'Υπουργείου τών Εσωτερικών συλλεγέντων και εκδοθέντων υπό Μ. Ν. Βελονάκι?, Διδάκτορος τής 'Ιατρικής. Άθήνησι, εκ τοϋ τυπογραφείου Δ. Εϊρηνίδου 1860. Εις 8ον, σ. ε' + 1 α. ά. ¦+- 322. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 191 Ν και ΙΑΤΡ. 2787 Ο. ¦Η-

Συλλογή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή