8431· - Στρατιωτική Ποινική Νομοθεσία. 'Εν 'Αθήναις, Έκ τοϋ Βασιλι- κού Τυπογραφείου 1860 Εις 8ον, σ. 122. ΕΒΕ. ΣΤΡΑΤ. 441 LR. *

Στρατιωτική Ποινική Νομοθεσία.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στρατιωτική Ποινική Νομοθεσία.