8428. - Στοιχειώδης γραμματική της λατινικής γλώσσης προς χρήσιν τών έν τοις έλληνικοΐς σχολείοις και γυμνασίοις διδασκομένων συγγραφεισα υπό Δημητρίου Χρ. Σεμιτελου, διδάκτορος τής φιλοσοφίας και καθηγητοΰ έν τω Άθήνησι βασιλικφ Β. Γυμνασίω. Μέρος πρώτον τεχνολογικόν. 'Αθήνησιν, έκ τοΰ τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως παρά τη Πΰλη τής αγοράς, αριθ. 420. 1860. Είς δον, σ. ζ' + 1 ά. ά. + 80. ΕΒΕ.ΓΛ. 3479 Χ. *
ΔημητρίουΧρ. Σεμιτελου

Στοιχειώδης γραμματική της λατινικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδης γραμματική της λατινικής γλώσσης