8426. - Στοιχειώδης "Αλγεβρα κατά το πρόγραμμα τοΰ Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Προς την έν τοις γυμνασίοις διδασκαλίαν συνερανισθεΐσα ΰπό Β. Αάκωνος Καθηγητού τοΰ έν 'Αθήναις Α. Γυμνασίου και ΰφηγητοΰ τοΰ Πα- νεπιστημίου. Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. 'Αντωνιάδου. 'Απέναντι της Ρόμβης αριθ. 177. 1860. Είς 8ον, α 263 + 1 ά.ά. ΒΚΧ 5394, ΜΠΑ-, ΜΒΛ 1244. *

Στοιχειώδης "Αλγεβρα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδης "Αλγεβρα