8425. — Στοιχεία Ηθικής σχινταχθέντα υπέρ της φιλομαθούς νεολαίας υπό τοΰ ίππότου Νεοφύτου Βάμβα Καθηγητού της φιλοσοφίας και ρητορικής εν τω Όΰω- νείφ Πανεπιστημίφ.— Πάντα πέφυκεν ΰπό ένδειας και υπερβολής φθείρεσθαι. (Άριστ. Ήθικ. Βιβλ. β'. Κεφ. β'.)—"Εκδοσις τετάρτη. Έν 'Αθήναις, εκ της τυπογραφίας τοΰ Αίολου. 1860. Είς 4ον μικρόν, σ. 179. Πρβλ. αριθ. 4235, 6112 και 7378. ΒΚΧ 2500. *
Νεοφύτου Βάμβα

Στοιχεία Ηθικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία Ηθικής