8423. Σπυρίδωνος Τρικούπη 'Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως. Έκδοσις δευτέρα έπιθεωρηθεϊσα και διορθωθεΐσα. Τόμος Α — «Καλλίστων παιδείαν — τοΰ βελτίονος. Έκ τών τοΰ Πολυβίου»—Έν Λονδίνω έκ τής έν τη Ανλη τοΰ Έρυθροΰ Λέοντος τυπογραφίας Ταϋλόρου και Φραγκίσκου, αωξ'
Σπυρίδωνος Τρικούπη

Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως.