8422. - Σίμωνι Γ. Σίνα. 'Υπό Γ. Νιάγκα Τοΰ έκ Κλεισούρας τής Μακε- δονίας. Έν Κώνσταντινουπόλει. Έκ Τοΰ τυπογραφείου Ε. Λαζαρίδου. 1860. Είς 8ον, σ. 10. Στίχοι. ΕΒΣ. θεολ. 962 (8), ΛΕΥ—. *
Σίμωνι Γ. Σίνα.

Γ. Νιάγκα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γ. Νιάγκα