8420. - Σειρά στοιχειωδών μαθημάτων τής Ελληνικής γλώσσης Χάριν τών έν τοις ελλ. σχολείοις διδασκομένων παίδων. 'Υπό Χ. Λαιλίoυ Γυμνασιάρχου Σμύρνης. Τόμος Α', Περιέχων τα τοΰ πρώτου έτους μαθήματα. Έν Σμυρνχ), Τΰποις 'Αμάλθειας. 1860. Εις 8ον, φ. 2 ά.ά. + σ. ιγ' + 196. ΒΓΡ—. Τφ αύτφ έτει: Τόμος Β. Περιέχων τά τοΰ δευτέρου έτους μαθήματα, ο. ζ' + 259 -f-1 ά.ά. ΚΜΜ—. *
Χ. Λαιλίoυ

Σειρά στοιχειωδών μαθημάτων της Ελληνικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σειρά στοιχειωδών μαθημάτων της Ελληνικής γλώσσης