8417. - Προφητικόν ήμερολόγιον τοΰ διασήμου αστρονόμου Καζαμία. Μετ' εικονογραφιών, δια το έτος 1860. Έν Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορο- μηλά. (οδός Έρμου Πλατεία "Ανακτόρων 'Αριθ. 1). 1860 Είς 8ον, σ. 76 + 5 ά. ά. ΓΕΝ. Per. 557, ΒΠΘ 1537. *
Καζαμία.

Προφητικόν ημερολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προφητικόν ημερολόγιον