8416. — Προς τους κατοίκους της εϊσέτι δούλης Ελλάδος Τούρκους, [έν τέ- λει:] Τυπογραφεϊον ή Ίονία. Εις 8ον, σ. 4, τής 21 Μαΐου 1860. Τοΰ Άντωνίου Δανδόλου. IEEE 530, ΑΕΚ—. *
Άντωνίου Δανδόλου

Προς τους κατοίκους της εισέτι δούλης Ελλάδος Τούρκους,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τους κατοίκους της εισέτι δούλης Ελλάδος Τούρκους,