8415. Προς τους Θεσσαλούς, Ήπειρώτας και Κρήτας' [έν τέλει:] Κέρ- κυρα, τη 11 Μαΐου 1860 ε. έ. Τυπογραφεΐον Ίονία. Είς 8ον, σ. 3. 'Υπογράφει: Αντώνιος Δάνδολος. Λ ΕΚ—.
Αντώνιος Δάνδολος.

Προς τους Θεσσαλούς, Ηπειρώτας και Κρήτας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τους Θεσσαλούς, Ηπειρώτας και Κρήτας