8414. — Προς τους έν Θράκη και άλλαχοϋ συμπατριώτας, τους καλούντος εαυ- τούς βουλγάρους. Επιστολή Α', [έν τέλει:] 1 Μαΐου 1860. Τινές φιλόθρακες ομο- γενείς. Εις 8ον, σ. 36. Συγγραφεύς ό Ίκέσιος Λάτρης. ΓΕΝ. East. Qu. 769, ΦΣΠ—. *
Ίκέσιος Λάτρης.

Επιστολή Α'

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή Α'