8413. - Προς τον κύριον Δημήτριον Μπαχώμην [έν τέλει:] Έν Ζακύνθω, έκ τοϋ τυπογραφείου «ή Αυγή». 1860 Είς 8ον, σ. 15. 'Υπογράφει ¦ «Ό γνωστός σου Ριζοσπάστης Ίωάννης Λισγαράς ». ΔΑΚ—. *
Ίωάννης Λισγαράς

Προς τον κύριον Δημήτριον Μπαχώμην

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τον κύριον Δημήτριον Μπαχώμην