8412. — Προς την εύγενεστάτην νομοθετικήν Συνέλευσιν τοϋ 'Ηνωμένου Κρά- τους τών 'Ιονίων Νήσων. 'Αναφορά Τοϋ κ. Νικολάου Τυπάλδου Ίακωβάτου προσ- βάλλουσα ώς άνομον την είς Βουλευτήν Κεφαλληνίας έκλογήν τοΰ κ. 'Ιωάννου Τυ- πάλδου, [έν τέλει:] Έν Κεφαλληνία την 4/16 'Ιανουαρίου 1860. Νικόλαος Τυπάλ- δος Ίακωβάτος. Τυπογραφεΐον «Ή Κεφαλληνία». Εις 8ον, σ. 8. ΦΜ—. *
Νικολάου Τυπάλδου Ίακωβάτου

Προς την ευγενεστάτην νομοθετικήν Συνέλευσιν του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς την ευγενεστάτην νομοθετικήν Συνέλευσιν του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων