8411. Προς την Αύτοΰ Έξοχότητα τον σιρ Έρ. Στόρξ, λόρδον μέγαν Άρμο- στήν τής Αυτής Βρεττανικής Μεγαλειότητος κτλ. κτλ. κτλ. [έν τέλει:] Τυπογρα- φεΐον ή Ίονία. Είς 8ον, σ. 4. Κέρκυρα 3 Αύγουστου 1860. 'Υπογράφει: Α. Δάνδολος. I.egrand 2136. *
Α. Δάνδολος.

Προς την Αυτού Εξοχότητα τον σιρ Έρ. Στόρξ,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς την Αυτού Εξοχότητα τον σιρ Έρ. Στόρξ,