8410. - Προσλαλιά της Διαολοαποθήκης [κάτω:] Έκ τοϋ τυπογραφείου ή Κεφαλληνία. Μφ. 0.29 Χ 0.40. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1860. ΔΑΚ—.

Προσλαλιά της Διαολοαποθήκης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προσλαλιά της Διαολοαποθήκης