8409. - Προξενικός 'Οδηγός, ήτοι συλλογή νόμων διαταγμάτων, οδηγιών, εγκυκλίων και υποδειγμάτων, Άφορωντων την ύπηρεσίαν τοϋ επί τοϋ Β. Οίκου και τών Εξωτερικών σχέσεων 'Υπουργείου, (έγκρίσει τοϋ έπι τών Εξωτερικών Υπουρ- γείου.) Έν 'Αθήναις, 1860. Είς 8ον, σ. ζ'+ 1 α. ά. + 472, μετά τριών πινάκων, περιεχόντων σχέδια κοσμημάτων τής στο- λής τών διπλωματικών υπαλλήλων. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1310R, ΓΕΝ—. *

Προξενικός Οδηγός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προξενικός Οδηγός